Ryhmävuokra-asunto on uudenlainen yhteisöasumisen malli

Kaupallinen yhteistyö

Valtio-omisteinen A-Kruunu Oy on kehittänyt ryhmävuokra-asuntojen avulla ihan uudenlaisen yhteisöasumismallin, jossa asukkaat pääsevät myös vaikuttamaan asuinkumppaneidensa valintaan.

Ensimmäiset ryhmävuokra-asunnot valmistuvat Helsinkiin merelliseen Kruunuvuorenrantaan Turumankadulle lokakuussa 2021. Yh­tiö muo­dos­tuu kah­des­ta ker­ros­ta­los­ta, joi­den vuok­ra-asun­nois­ta kuu­si huo­neis­toa tar­joaa ko­dik­kaan ja koh­tuu­hin­tai­sen mah­dol­li­suu­den yh­tei­söl­li­seen kimp­pa-asu­mi­seen yhteensä 24 asukkaalle.

Ryhmävuokra-asuntoa voi hakea kuka vain yhteisöasumisesta kiinnostunut

Ryh­mä­vuok­ra-asun­nossa jokaisella asukkaalla on oma huone ja huoneiston yhteiset tilat ovat yh­teis­käy­tös­sä. Asuntoa voi hakea kuka tahansa yksin tai 2–4 hengen ryhmänä. Jos ryhmä on pienempi kuin huoneiston vuokrattavien huoneiden määrä, A-Kruunu etsii asukkaat vapaiksi jääviin huoneisiin yksin ryhmävuokrahakemuksen jättäneistä asukkaista.

Jos si­nul­la on tie­dos­sa mie­lui­sat asuin­kump­pa­nit, joilla kaikilla on asunnontarve, voit­te jät­tää ku­kin oman ha­ke­muk­sen­ne. Kaikkien täytyy il­moi­ttaa sel­keäs­ti, et­tä haet­te ni­me­no­maan yh­des­sä asun­toa.

Jos haet yk­sin ryh­mä­vuok­ra-asun­nos­ta huo­net­ta, kerrot hakemuksessa it­ses­tä­si ja toi­veis­ta­si asu­mi­sen suh­teen mah­dol­li­sim­man kat­ta­vas­ti. Asu­kas­va­lin­tap­ro­ses­sin ede­tes­sä lähetetään tarvittaessa ha­ki­joil­le tar­ken­ta­via ky­sy­myk­siä, jot­ta voi­daan var­mis­taa toi­mi­vat asui­nyh­tei­söt sil­loin­kin, kun asuk­kaat ei­vät tun­ne toi­siaan en­tuu­des­taan.

Asukkailla vaikutusmahdollisuus

Asukkaat pääsevät vaikuttamaan jo ensivuokrauksen yhteydessä asuinkumppaneidensa valintaan, kun hakevat asuntoa yhdessä tuttujen kumppaneiden kera. Yksin hakevien kohdalla asukkaat valitaan hakemusten perusteella. Asukkaille järjestetään kuitenkin tapaaminen ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Sii­nä ti­lan­tees­sa, kun yk­si asun­non asuk­kais­ta ir­ti­sa­noo asun­ton­sa, jäl­jel­le jää­vät asuk­kaat pää­se­vät vai­kut­ta­maan seu­raa­van vuok­ra­lai­sen va­lin­taan haastattelemalla A-Kruunun valitsemat hakijat ja valitsemalla ryhmään sopivimman henkilön uudeksi asukkaaksi.

Asuntoa haetaan omalla hakemuksella

Ryh­mä­vuok­ra-asun­toa hae­taan omal­la ha­ke­mus­lo­mak­keel­laan, joka julkaistaan A-Kruunun kotisivuilla hakuajan alkaessa. Hakuaika on 14.6.–4.7.2021. Hakuajan jälkeen samalla hakemuksella haetaan asuinyhteisöistä vapautuvia asuntoja.

Hakemus poikkeaa yleisestä hakemuksesta muun muassa siten, että hakijalta kysellään tarkemmin asumistoiveista.

Asu­kas­va­lin­nois­sa nou­da­te­taan ARAn asukasvalintaohjeiden mukaista tar­ve­har­kin­taa eli kii­reel­li­sim­mäs­sä asun­non­tar­pees­sa ole­vat hen­ki­löt ja ryh­mät saa­vat asu­kas­va­lin­nois­sa etu­si­jan. Asukasvalintaohjeisiin kuuluu myös varallisuusrajojen huomioiminen.

Tulossa yhteisöasumisen webinaari

A-Kruunu järjestää tuleville ryhmävuokrausasukkaille myös webinaarin, jossa kokenut asuinyhteisövalmentaja, arkkitehti SAFA Johanna Kerovuori kertoo asumisen arjesta ja antaa hyviä vinkkejä yhteisöasumiseen liittyen.

Lisäksi Johanna kirjoittaa kevään ja kesän 2021 aikana ryhmävuokrauksen sivuille neljä aiheeseen liittyvää artikkelia. Mikäli aihe kiinnostaa, tilaa uusista artikkeleista ilmoitukset sähköpostiisi!

Ryhmävuokraus kiinnostaa yhä useampia

Asumismallia kehitettäessä tehtiin ensin kysely, jolla kartoitettiin muun muassa jo kimppa-asunnoissa asuvien asukkaiden toiveita ja ajatuksia yhteisöasumisesta. Vastauksia kyselyyn tuli 217, mikä osoittaa, että yhteisölliselle asumisen mallille on tilausta.

Vastauksissa korostuivat erityisesti sosiaalisen kanssakäymisen tarpeet. Yhteisöllisen asumisen koetaan antavan mahdollisuuksia olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä omassa kodissa kuitenkin niin, että oma yksityisyys säilyy.

Lisätietoa:

Tutustu Turumankadun kohteeseen

Kysytyimmät kysymykset ryhmävuokra-asunnoista

Lue lisää tietoa ryhmävuokra-asunnoista